Իրավաբանական ծառայություններ

Ֆինլեքսն առաջարկում է իրավաբանական համալիր ծառայություններ, ինչպես իրավաբանական անձանց, այնպես էլ անհատների համար:

Մեր բանիմաց թիմը մասնագիտացած է հանրային և մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև միջազգային գործարար իրավունքի բոլոր ոլորտներում և գրագետ իրավաբանական խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցում ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով

1. Պայմանագրային իրավունք

 • Ցանկացած տիպի պայմանագրերի մշակում (այդ թվում օտար լեզուներով), ուսումնասիրություն և եզրակացությունների տրամադրում,
 • Պամանագրերից բխող ռիսկերի գնահատում,
 • Պայմանագրի կնքմանը նախորդող բանակցային գործընթացում իրավական աջակցություն:

2. Կորպորատիվ իրավունք

 • Տարբեր կազմակերպաիրավական ձև ունեցող ընկերությունների հիմնադրում, վերակազմակերպում (միաձուլում, միացում, բաժանում, առանձնացում, վերակազմավորում) և լուծարում:
 • Ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հիմնադրում և լուծարում,
 • Ընկերությունների կանոնադրական կապիտալների փոփոխում,
 • Բաժնետոմսերի համախմբում (կոնսոլիդացիա) և բաժանում,
 • Ցանկացած բնույթի փաստաթղթերի կազմում (ժողովի որոշում, արձանագրություն, բաժանիչ հաշվեկշիռ, փոխանցման ակտ և այլն),
 • Օտարերկրյա պետություններում ընկերության գրանցում , ընկերության գրանցման աջակցություն:

3. Հարկային, ֆինանսական, վարչական, մաքսային, բանկային, ապահովագրական և ընդերքօգտագործման իրավունք

 • Հարկային, ֆինանսական, վարչական, մաքսային, բանկային, ապահովագրական և ընդերքօգտագործման իրավահարաբերություններում գործընկերների շահերի և իրավունքների ներկայացում,
 • Հիշյալ ոլորտներում ցանկացած տիպի փաստաթղթավորման կազմակերպում, ուսումնասիրություն և խորհրդատվություն (պայմանագրերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում և այլն):

4. Աշխատանքային իրավունք

 • Աշխատանքային այդ թվում՝ աշխատանքների կատարման քաղաքացիարավական պայմանագրերի մշակում,
 • Գործատուի ներքին իրավական ակտերի մշակում (ներքին կարգապահական կանոններ, հրամաններ և այլն):

5. Սեփականության իրավունք

 • Անշարժ գույքի համալիր գործարքների կազմակերպում և սպասարկում,
 • Անշարժ գույքի հետ կապված իրավաբանական փաստաթղթերի հետազոտություն և վերլուծության առաջարկում՝ գործարքի կնքման կամ կատարման համար առավել ապահով ուղիների մասին,
 • Մտավոր սեփականության իրավունքի հետ կապված իրավական հիմնահարցերի լուծում,
 • Սեփականության այլ ձևերի հետ կապված իրավական աջակցություն:

6. Ներկայացուցչություն

 • Գործընկերների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն դատական ատյաններում (ընդհանուր իրավասության, վարչական, վերաքննիչ և վճռաբեկ ատյաններում):
 • Ներկայացոցչություն որպես հայցվոր, պատասխանող, երրորդ անձ:
 • բանակցությունների վարում դատական և մինչ դատական վարույթում,
 • հաշտության համաձայնության կնքում՝ խնայելով գործընկերների ժամանակը և դրամական միջոցները:

7. Խորհրդատվություն

 • Հայաստանի Հանրապետության իրավական դաշտի և օրենսդրության մասին ամբողջական և մանրամասն տեղեկատվության տրամադրում,
 • Օտարերկրյա պետությունների օրենսդրությունների, միջազգային իրավական կարգավորումների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում և եզրակացության տրամադրում,
 • Ձեռնարկատիրական ռիսկի իրավական գնահատականի տրամադրում,
 • Իրավական դաշտի բազմակողմանի և ամբողջական ուսումնասիրություն և վերլուծություն` ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու կամ գործարք կնքելու նպատակահարմարության, տնտեսական արդյունավետության տեսանկյունից:

8. Լիցենզիաների և թույլտվությունների ձեռքբերում

 • Կազմակերպության գործունեության համար անհրաժեշտ թույլտվությունների և լիցենզիաների ձեռքբերման գործընթացի կազմակերպում: